Ontwikkeling Parochietuin Urbanuskerk

De in 2009 gestarte ontwikkelingsplannen van de gronden rondom de Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel zijn in 2019 definitief door de gemeenteraad afgewezen. De plannen konden niet rekenen op voldoende draagvlak in de gemeente Ouder-Amstel.

In de periode februari 2020 tot juni 2020 is er intensief overleg geweest tussen een afvaardiging van het parochiebestuur en de verantwoordelijk wethouder om (na het debacle van de vorige keer) in goed overleg invulling te geven aan het gebied rond de Urbanuskerk. Dit vloeit mede voort vanuit een motie van de gemeenteraad waarin het College is gevraagd om een aanscherping van de visie op het gebied Schoolweg Noord, rekening houdend met de bezwaren die destijds zijn geuit door omwonenden.
Dit overleg is gevoerd onder begeleiding van de loods herbestemming van de provincie.
Bij dit overleg is een ook landschapsarchitect verbonden die advies heeft gegeven over de mogelijke invulling van het gebied. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met het dorpse karakter, de statige Urbanuskerk en het beschermd dorpsgezicht.  
Alle betrokkenen zijn van mening dat er een ‘mogelijke invulling’ is geschetst die een realistisch beeld geeft van ‘hoe het zou kunnen worden’.
 
Er is in dit stadium nog geen ontwikkelaar bij betrokken. 
Op wens van de parochie zal eerst vastgesteld gaan worden wat mogelijk en wenselijk is in het gebied en of de parochie daarbij kan rekenen op draagvlak.
Bij voldoende draagvlak kan dit kader vervolgens worden meegegeven aan een toekomstige ontwikkelaar.
Deze (aangescherpte) visie zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
 
De concrete invulling is op dit moment dan ook nog niet definitief. 

Het gaat in eerste instantie om de uitstraling, het programma, de volumes en hoogtes.

(Aan de informatie aangeboden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend)

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

Doelstelling en randvoorwaarden in gezamenlijk overleg opgesteld door parochie en gemeente met ondersteuning van de loods herbesemming van de provincie Noord Holland.

 • Toekomst en perspectief kunnen bieden voor de locatie geloofsgemeenschap in Ouderkerk Aan de Amstel als onderdeel van de parochie RK Amstelland.
 • Passend bij het beschermd dorpsgezicht en het dorpse karakter van de omgeving
 • Het plan moet op een breed draagvlak binnen directe omgeving en gemeente kunnen rekenen
 • Realisatie van een Parochiehuis voor de parochie 
 • Het gebied liefst openbaar toegankelijk maken
 • Nieuwbouw moet aansluiten bij bestaande bebouwing in de omgeving
 • Respectvolle afstand tot de begraafplaats
 • Eerst kijken naar wat passend en mogelijk is, dan pas een ontwikkelaar
 • Gemeenteraad meenemen in het proces
 • Behoud van rijksmonumenten op langere termijn
 • Parochie wil en kan niet zelf ontwikkelen

ALGEMENE KENMERKEN INRICHTING OMGEVING

Het plangebied strekt zich uit van de Ronde Hoep tot en met de siertuin ten Oosten van de pastorie naar het Zuiden toe langs de Achterdijk en de Polderweg tot de Schoolweg. Het groen gearceerde gebied is in eigendom van de parochie. Om tot een kwalitatief goed plan te komen is de kavel op de hoek van de Polderweg/Schoolweg, wat grond is van de gemeente, meegenomen in het conceptplan. De hoogte van de bestaande bebouwing staat aangegeven in de tekening.

STEDEBOUWKUNDIGE INVULLING

Vanuit stedebouwkundig inzicht is rekening gehouden met de volgende aspecten:

 • De bouwplannen houden rekening met het beschermd dorpsgezicht en het bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel 2013 (Gedeeltelijke bestemming groen.
 • Het Urbanuscomplex met de kerk, de pastorie en begraafplaats vormt een belangrijk erfgoedensemble, wat goed zichtbaar moet blijven en het hoofdvolume in het gebied moet zijn.
 • De nieuwbouw laat veel ruimte voor groen en versterkt het landschappelijk karakter van het gebied
 • De nieuwbouw voorziet mogelijk een programmamix tussen wonen, werken en maatschappelijke functies. Het aantal woningen is beperkt
 • Het bouwen van woningen in de directe nabijheid van het kerkhof vraagt om een respectvolle afstand en bouwhoogtes.
 • De woningen hebben een relatie met het gebied en vormen als het ware een passend kader voor de maatschappelijke functies.
 • Bij invulling als werkgebied (Variant A) grenst die werkgebied aan de parochietuin en ligt op voldoende afstand van de woningen. Parkeerplaatsen kunnen dubbel gebruikt worden door het woon/werkritme.
 • Voor de parochie wordt in een paviljoen voorzien dat eventueel ook een werkfunctie of een maatschappelijke functie kan krijgen.
 • Bereikbaar vanaf de Schoolstraat of de Polderweg is een half verdiepte parkeergarage voor bewoners voorzien onder de nieuwbouw. Daardoor blijft het gebied autovrij en beperkt dit verkeersdrukte.
 • Er is een grote voorkeur om de kosterswoning te behouden omdat deze past bij het ensemble van de kerk en de begraafplaats. De kosterswoning kan worden gerenoveerd en van toegevoegde waarde blijven als gemeenschapshuis voor de begraafplaats.
 • Het bouwplan voorziet in grondgebonden woningen hetgeen voor aansluiting zorgt op de aangrenzende woonwijk.
 • De woontypologie ‘hofje’ sluit goed aan bij het monumentale karakter van het gebied.
 • Een ingetogen architectuur met dakpannen en baksteen moet zorgen voor samenhang tussen bestaande bouw en nieuwbouw.
 • Het driehoekig perceel aan de Schoolweg/Polderweg wordt meegenomen in het bouwplan.
 • De bestaande speeltuin krijgt een nieuwe veilig plek in de binnentuin.
 • De bereikbaarheid van de nieuwbouw op het Schapelandje zal mogelijk worden gemaakt via het kerkplein.
 • Het gebied is autovrij.
 • Het gebied is openbaar toegankelijk en er worden wandelpaden aangelegd.
 • Een deel van de woningen aan het hofje zal bestemd worden voor sociale woningbouw.
 • Het Schapelandje kan in plaats van de werkfunctie (kantoren) ook worden ingevuld met starterswoningen. (Variant B)

Variant A

Variant A (Werken)

In Variant A worden op het Schapelandje boerderij achtige gebouwen (4) geplaatst met als functie werken. Er is namelijk interesse getoond vanuit een goede-doelen stichting voor een aanzienlijke hoeveelheid kantoorruimte in dit gebied. De overige gebouwen zijn achtereenvolgens:

 1. Kerk (bestaand)
 2. Pastorie (bestaand)
 3. Nieuw Parochiehuis
 4. Kantoor
 5. 6 Eensgezinswoningen
 6. Hofje met 7 eensgezienswoningen en 8 appartementen (Waarvan een deel met bestemming sociale huurwoning.
  De vorm van de bebouwing volgt de cadans van de bestaande bebouwing in de directe omgeving aan de Ronde Hoep.

De kantoren worden vormgeven met een boerderij-achtig uiterlijk zodat deze passen bij de bestaande bebouwing in de directe omgeving. De situering van de gebouwen is haaks op de Ronde Hoep waarmee de cadans van de bebouwing aan de Ronde Hoep wordt doorgezet. De gebouwen hebben een respectvolle afstand naar zowel de pastorie als de kerk waardoor het waardevolle ensemble van de kerk, de pastorie en de parochietuin behouden blijft. De foto dient als referentie voor mogelijk materiaal gebruik voor de kantoren en het parochiecentrum.

Een impressie gezien vanaf de Ronde Hoep Oost met zicht op de siertuin van de parochie met daarachter de nieuwbouw van de kantoren.

Variant B

In variant B zullen op het Schapelandje (4) 6 starterswoningen komen.
Deze woningen zullen ook als een hofje worden gesitueerd. De woningen krijgen geen tuin, hetgeen aansluit op maatschappelijke ontwikkeling waarbij vooral nieuwkomers op de woningmarkt geen behoefte hebben aan een ‘eigen’ tuin. (Veel van deze tuinen worden geheel dichtgestraat)

De ingang van de woningen staan naar binnen gericht. De vorm van de bebouwing volgt de cadans van de bestaande bebouwing in de directe omgeving aan de Ronde Hoep.

Dezelfde impressie gezien vanaf de Ronde Hoep Oost waarbij het zogenaamde Schapelandje wodt bebouwd met starterswoningen. Rechtsdaarachter is het parochiecentrum te zien en achter de starterswoningen zijn nog de contouren zichtbaar van Ons Tweede Thuis.

Wonen aan het hofje

Aan de kavel op de hoek Polderweg/Schoolweg zal een zogenaamd hofje worden gebouwd. Het hofje wordt gebouwd op een half verdiepte parkeergarage, welke bestemd is voor alle bewoners in het gebied. De voordeur van de huizen zullen gericht zijn naar de Polderweg en de Schoolstraat waardoor deze straten een aanzicht krijgen zoals veel straten in de nabije omgeving. Dakpannen en bakstenen moeten het dorspse karakter ondersteunen.

Braaksma & Roos architecten Weesp

Wonen op een halfverdiepte parkeergarage, Vondelpark, Mecanoo architecten

Wonen in de parochietuin

In de parochietuin wordt een 6-tal eensgezinswoningen voorzien met de tuin op het zuiden en de voordeur richting de parochietuin. De parochietuin zal grotendeels in stand blijven en voor de invulling hiervan kan gedacht worden aan een gezamenlijke moestuin of aan een landschappelijke siertuin. In de tuin richting de begraafplaats zal het speeltuintje zijn plaats vinden.

Er zullen wandelpaden door het gebied worden aangelegd waarbij er naar gestreefd wordt een doorgaande verbinding te maken vanuit de Ronde Hoep richting de Schoolweg door het gebied.

De foto geeft een sfeerimpressie van de mogelijke bouwstijl en materiaalgebruik. (Happel Cornelisse architecten Leidse Rijn)

Deze impressie schetst een beeld van de parochietuin gezien vanuit het hofje naast de nieuwe eensgezinswoningen in parochietuin. Er is zicht op de kosterswoning met daarachter de kerk, de pastorie en het nieuwe parochiegebouw.

Zicht op de parochietuin gezien vanuit de Oostzijde van de tuin.

VERSCHILLEN TUSSEN OUDE PLAN EN NIEUWE CONCEPT PLAN

In de afbeeldingen hieronder is een vergelijking gemaakt tussen het oude (afgewezen) plan en het nieuwe concept plan.
Daaronder is vervolgens een tabel opgenomen met de verschillen uitgedrukt in cijfers en percentages op een aantal aspecten.

 

Oude plan

In het oude plan werd de nieuwbouw voorzien in het centrum van de kavels.
Dit heeft als effect dat het gebied voller oogt, dan het misschien in werkelijkheid is. De buitenruimte wordt daarmee versnipperd. Het totaal volume van de nieuwbouw bedroeg 31540m3.

Nieuw concept plan

In het nieuwe conceptplan is de nieuwbouw voorzien aan de randen van de percelen. Daardoor onstaan er ruimere buitenruimtes, die bij elkaar een aaneengesloten gebied vormen. Het totale volume bedraagt 17891 m3.

 

*1) Variant A met werken/kantor
*2) Variant B met starterswoningen

Overige impressies

Beeld vanuit het kerkplein, met zicht op de kosterswoning en daarachter de eensgezinswoningen in de parochietuin en rechts op de achtergrond de woningen van het hofje.

Colofon

Opgesteld in co-productie tussen de Gemeente Ouder-Amstel en de parochie RK Amstelland.

Verantwoordelijk wethouder: Marian van der Weele
Portefeuillehouder parochie: Edwin Saan (penningmeester)

Adviseurs:

Peter Oussoren (Coup-group.com)

Eve Robidoux (Atelier Robidoux)

Bert Tretmans (Schippers Architecten)